Stále častěji se výrobci a spotřebitelé potýkají s falzifi káty originálních produktů a farmacie není výjimkou. Jestli je kupovaný lék originál či ne, není jednoduché poznat a významnou roli tak mohou hrát ochranné prvky použité na obalu.

Ochranné prvky můžeme rozdělit do několika kategorií. Tou nejdůležitější je, pro koho jsou určeny. Máme-li zákazníkovi umožnit kontrolu pravosti výrobku, musí být možné identifi kovat použité ochranné prvky bez speciálních zařízení, ideálně pouze vizuálně nebo za pomoci mobilního telefonu či lupy. V případě léků se nabízí i forma ochrany pro lékárníky, tedy sektor B2B, kdy je možno použít i prvky a barvy, které potřebují pro svou detekci více či méně specializované nástroje, jakou jsou UV lampy nebo speciální čtečky. V praxi je rozhodně jednodušší vybavit tímto způsobem řádově 2 700 existujících lékáren než 10 milionů zákazníků.

Z hlediska způsobu vytváření se jedná o speciální tiskové prvky a designy, speciální tiskové barvy, speciální substráty (papíry) a dále track & trace prvky, vyžadující internet.

Ideálním tiskovým strojem pro tvorbu ochranných prvků jsou stroje digitální, které umožňují tisk variabilních dat a je tak možné mít na každé krabičce zcela unikátní symboly. Níže uvedené postupy jsou realizovatelné na tiskových strojích HP Indigo, kterých je v ČR několik desítek.

Nejjednodušším způsobem ochrany je mikrotext, kdy je použito půlbodové písmo, které je „zamaskováno“ do linky nebo rámečku. Lze zde používat proměnné speciální kódy, které budou ověřovat pravost výrobku. Jinými technologiemi, stejně jako v dalších případech, není možné tyto elementy vytisknout, proto je okruh potenciálních padělatelů velmi úzký a snadno dohledatelný. Dalšími prvky obdobného charakteru jsou mikro 2D barcode, guilloche, skryté texty či symboly v obrázcích a další. Zajímavá je také digitální simulace vláken papíru, která dávají každému kusu unikátní vzhled.

Některé z těchto aplikací jsou provázány do světa internetu, kdy například zákazník naskenuje mobilem symbol na krabičce a na displeji se mu zobrazí, jaký guilloche nebo strukturu „vláken“ by měla tato konkrétní krabička obsahovat.

Jiným druhem ochrany je použití speciálních barev. Především se bude jednat o běžným okem neviditelné barvy, které lze spatřit pouze pod UV světlem. Protože tyto barvy nelze kopírovat, je snadné si ověřit, jestli dotyčný obal je skutečně originál. Často se tyto barvy používají i v kombinaci s tiskovou formou ochrany. Příkladem může být mikrotext vytištěný právě takovouto barvou. Nejvyšší stupeň ochrany je určen pro B2B sektor. Jedná se o použití zcela speciálních barev, které nejsou vidět a k jejich ověření je potřeba speciální detektor. V praxi to potom vypadá tak, že na určeném místě obalu je vytištěna tečka a odběratel, který ví, na kterém místě má být, ji ověří detektorem. Pokud vše proběhne v pořádku, je výrobek autentický a může jít do prodeje.

Ochranné prvky, které jsou určeny pro B2C sektor, je možno využít i pro marketing a mohou je v sobě nést například slosovatelné kódy, odkazy na speciální nabídky a další informace. Důležité je, že převážná část tohoto typu ochrany se dá zakomponovat do stávajícího vzhledu obalu, aniž by se na něm muselo něco vizuálně významně měnit.

Existuje mnoho dalších ochranných tiskových metod, ale ty jsou použitelné spíše na ochranu produktů, jako jsou ceniny, vstupenky, akcie a podobné tiskoviny. V této oblasti je kladen hlavní důraz na ochranu proti kopírování těchto tiskovin. V případě zhotovení takovéto nelegální kopie se na ní objeví ochranné znaky, které znemožní jejich použití.

Autor: Martin Bělík
Zdroj: font.cz